E X P O S I C I Ó   D E

.

Joan Rossell

.

RETRATS EN BLANC I NEGRE